МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ БЮДЖЕТУ, ОРІЄНТОВАНОГО НА РЕЗУЛЬТАТ

Автор(и)

Ключові слова:

місцевий бюджет, гендерно-орієнтований бюджет, програмно-цільовий метод, середньострокове бюджетування, бюджетні програми, об’єднані територіальні громади

Анотація

Акцентовано увагу на тому, що в останні роки в Україні від- булися фундаментальні зміни системи місцевого самоврядування, особливо стосовно формування місцевих бюджетів та утворення нового потужного суб’єкта місцевого самоврядування — об’єднаних територіальних громад. Запровадження програмно-цільового методу в бюджетному процесі в об’єд- наних територіальних громадах спрямоване на: забезпечення прозорості й здійснення оцінювання діяльності учасників бюджетного процесу щодо досягнення поставлених цілей і виконання завдань, підвищення рівня кон- тролю за результатами виконання бюджетних програм і проведення аналі- зу причин неефективного їх виконання; упорядкування організації діяль- ності шляхом чіткого розмежування відповідальності за реалізацію кожної бюджетної програми між усіма учасниками бюджетного процесу; підвищен- ня якості розроблення бюджетної політики, ефективності розподілу і вико- ристання бюджетних коштів.

Посилання

Гендерний бюджетний аналіз про- грам, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів. — К., 2016. — 90 с.

Гендерно-орієнтоване бюджетуван- ня в Україні: теорія і практика : ме- тод. посіб. / [авт.-упоряд. : Т. Іваніна, О. Жукова, С. Євченко, Н. Карпець, О. Микитась, О. Остапчук, Н. Рябу- шенко, О. Ярош]. — К. : ФОП Кли- менко, 2016. — 92 с.

Наталенко Н. Фінанси та бюджет об’єднаної громади (навчальний модуль) / Н. Наталенко. — К. : ІКЦ “Легальний статус”, 2016. — 72 с.

Перші кроки новообраного голо- ви територіальної громади : практ. посіб. / [авт.-упоряд. : О. В. Берда- нова, Г. А. Борщ, В. М. Вакуленко, Н. В. Васильєва, О. І. Васильєва та ін., за заг. ред. В. М. Вакуленка, О. І. Васильєвої, В. П. Удовичен- ка]. — К. : НАДУ, 2016. — 33 с.

Про схвалення Концепції застосу- вання програмно-цільового методу в бюджетному процесі : розпоряд- ження Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 р. № 538-р // Офіц. сайт Верховної Ради України. — Ре- жим доступу: http://zakon0.rada.gov. ua

Станкус Т. Програмно-цільовий ме- тод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів / Т. Станкус. — Х. : Фактор, 2017. — 128 с.

Ткачук А. Про бюджет і не тільки. Спеціально для об’єднаних тери- торіальних громад / А. Ткачук, Н. Наталенко. — К. : ІКЦ “Легаль- ний статус”, 2016. — 76 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-29

Як цитувати

Васильєва, Н. (2017). МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ БЮДЖЕТУ, ОРІЄНТОВАНОГО НА РЕЗУЛЬТАТ. Публічне урядування, (4 (9), 74-82. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/594