ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ В УКРАЇНСЬКИХ МІСТАХ (НА ПРИКЛАДІ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ)

Автор(и)

  • Наталія Васильєва

Ключові слова:

бюджет участі, партиципаторний (громадський) бюджет, форма прямої демократії, міські ініціативи, громадська активність

Анотація

Зазначено, що в українських містах за останні роки зрос- ла активність мешканців, які бажають долучитися до вирішення міських проблем. Висвітлено активність суспільства, яке вимагає від міської ради створення дієвих інструментів співпраці з громадою, насамперед відкри- того процесу дискусії та прийняття спільних рішень. Зауважено, що кожен мешканець населеного пункту може подати власну пропозицію та шляхом голосування вирішити, в який спосіб витрачати частину місцевого бюдже- ту. Наведено практики запровадження ефективної системи взаємодії орга- нів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців конкретного міста. Зазначено, що бюджет участі є чудовим навчальним інструментом з питань місцевого самовряду- вання: мешканці вивчають механізми формування та використання місце- вого бюджету, навчаються приймати рішення стосовно вибору пріоритетів витрачання бюджетних коштів, враховуючи перспективи розвитку певної місцевості. Бюджет участі виконує сервісну функцію органу місцевого самоврядування. Доведено корисність даної практики не лише на рівні міст, а й на рівні об’єднаних сільських територіальних громад. Розглянуто питан- ня, що бюджет участі сприяє підвищенню прозорості та доступності осно- вної бюджетної інформації, результатів діяльності органів влади на місцях, коли будь-якому користувачеві стає зрозуміло, яким чином міська влада здійснює акумулювання, розподіл і використання коштів міського бюджету.

Посилання

Бюджет участі: історія і польський досвід [Електронний ресурс] // Платформа розвитку міст. — Режим доступу: http://urbanua.org/dosvid/zakordonni-pryklady/141

Кириленко О. Перспективи запрова- дження бюджету участі в Україні на основі зарубіжного досвіду / О. Ки- риленко, І. Чайковська // Вісн. ТНЕУ. — 2015. — № 2. — С. 86–100.

Котіна Г. М. Альтернативні тех- нології бюджетного забезпечення територіального розвитку: імпле- ментація світового досвіду у вітчизняну практику / Г. М. Котіна, М. М. Степура, А. Ю. Батюта // Інвестиції: практика та досвід. — 2015. — № 24. — С. 84–88.

Писаренко В. П. Впровадження пар- тиципативного бюджету / В. П. Пи- саренко // Вісн. Полтав. держ. аграр- ної акад. — 2016. — № 1–2. — С. 51–54.

Про місцеве самоврядування в Укра- їні: Закон Українивід 21.05.1997 р. № 280/97-ВР [Електронний ре- сурс] // Офіц. сайт Верховної Ради України. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua

Проект “Партиципаторний бю- джет — можливості для підвищення громадської активності і встановлен- ня належного партнерства з органа- ми влади” [Електронний ресурс] // Офіц. сайт Польсько-української фундації співпраці ПАУСІ. — Режим доступу: http://www.pauci.org/open_project.php?id=22

Стандарти процесів партиципа- торного бюджетування у Польщі. — К.: Фундація Лабораторія сусп. дослідж. та інновацій “Сточня”, 2015. — 30 с.

Участь громадськості у формуванні бюджетів в Україні: поточна прак- тика та рекомендації щодо її роз- ширення: аналітичний звіт № 3 / О. Крилова — К.: Проект Світового банку. — 2006. — 72 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-01

Як цитувати

Васильєва, Н. (2016). ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ В УКРАЇНСЬКИХ МІСТАХ (НА ПРИКЛАДІ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ). Публічне урядування, (4 (5), 125-133. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/700