ЕВОЛЮЦІЯ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ

Автор(и)

Ключові слова:

управління персоналом, процесний підхід, процесно-орієнтоване управління персоналом, кадровий потенціал, компетентність працівників

Анотація

У статті розглянуто еволюцію процесно-орієнтованого управ- ління персоналом організації. З’ясовано, що організація в контексті систем- ного аналізу складається із взаємопов’язаних елементів (процесів). Визначе- но, що процесний підхід може розглядатися як методологічна та методична основи управління компетентністю працівників.

Посилання

Безтелесна Л. І. Управління люд- ським розвитком та його фінансове забезпечення в Україні: оцінка та перспективи : монографія / Л. І. Без- телесна. — Рівне : НУВГП, 2010. — 361 с.

Виноградський М. Д. Управління персоналом.: навч. посіб. / М. Д. Ви- ноградський, А. М. Виноградська, О. М. Шканова. — К. : Центр учбової л-ри, 2009. — 502 с.

Глобальна економіка ХХІ століт- тя: людський вимір : монографія / [Д. Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, А. М. Колот та ін.]. — К. : КНЕУ, 2008. — 420 с.

Джеральд Коул. Управление персо- налом в современных организаци- ях / Коул Джеральд; [пер. с англ. Н. Г. Владимирова]. — М. : ООО “Вершина”, 2004. — 352 с.

Девид А. Марка. Методология структурного анализа и проектиро- вания SADT (Structured Analysis & Design Technique / А. Девид Марка, К. МакГоуэн; [пер. с англ.]. — М. : Мета Технология, 1993. — 243 с.

Деминг Э. Выход из кризиса: Новая парадигма управления людьми, сис- темами и процессами / Э. Деминг; [пер. с англ.]. — М. : Альпина Пабли- шерз, 2007. — 370 с.

Нив Г. Р. Пространство доктора Де- минга: принципы построения устой- чивого бизнеса / Г. Р. Нив; [пер. с англ.]. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. — 266 с.

Портер М. Е. Конкурентная страте- гия: Методика анализа отраслей и конкурентов / М. Е. Портер; [пер. с англ.]. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. — 454 с.

Савельєва B. C. Управління персона- лом : навч. посіб. / B. C. Савельєва, O. Л. Єськов. — К. : ВД “Професіо- нал”, 2005. — 336 с.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / Ан- тология экономической классики / А. Смит. — М. : Эконов, 1993. — Т. 1. — 402 с.

Управление — это наука и искусство : пер. с англ. / А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тэйлор, Г. Форд. — М. : Республи- ка, 1992. — С. 201.

Хаммер М. Реинжиниринг корпо- рации: манифест революции в биз- несе / М. Хаммер, Д. Чампи; [пер. с англ. Ю. Е. Корнилович и др.]. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006. — 287 с.

Хміль Ф. І. Управління персоналом : підручник / Ф. І. Хміль. — К. : Ака- демвидав, 2006. — 606 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-23

Як цитувати

Дєгтяр, О., & Непомнящий, О. . . (2017). ЕВОЛЮЦІЯ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ. Публічне урядування, (5 (10), 205-213. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/578

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>