РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Євген Романенко
  • Ростислав Щокін

Ключові слова:

державні закупівлі, електронні закупівлі, електронний торгівельний майданчик, електронна комерція, електронна система закупівель ProZorro

Анотація

У статті досліджені теоретичні та методичні положення світо- вого досвіду впровадження електронних державних закупівель. Узагальне- но низку важливих тенденцій щодо зобов’язання України в рамках “Угоди про асоціацію” з ЄС. Доведено, що використання електронних технологій в міжнародних торгових угодах вимагає прийняття законодавчої і норма- тивної баз як на міжнародному, так і на національному рівнях. Зазначено, що сьогодні в Європі, як правило, використовуються дві моделі електронних державних закупівель: централізовані закупівлі та децентралізовані за- купівлі. Показано, що у короткостроковий термін в Україні впроваджений перехід державних закупівель в електронну площину, що має зумовити під- вищення конкуренції та зниження корупційного елементу у цьому сегменті. Обґрунтовано основні вектори розвитку системи електронних державних закупівель “ProZorro”.

Посилання

Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле с дополни- тельной статьей 5 bis, принятой в 1998 году. ЮНСИТРАЛ 12 июня 1996 года.

Конвенция Организации Объеди- ненных Наций об использовании электронных сообщений в между- народных договорах (Нью-Йорк, 2005 год). 23 ноября 2005 года.

Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных подписях. ЮНСИ- ТРАЛ 5 июля 2001 года.

Рекомендация № 26. Коммерчес- кое использование соглашений об обмене для электронного обмена данными (ЭОД). ЕЭК ООН через Рабочую группу по упрощению процедур международной торговли (РГ.4). ECE/TRADE/WP.4/R.1133. 1995 г. (первая версия).

Рекомендация № 31. Соглашение об электронной торговле. ЕЭК ООН через Центр по упрощению проце- дур торговли и электронным дело- вым операциям (СЕФАКТ ООН). ECE/TRADE/257. 2000 г. (первая версия).

Рекомендация № 32. Рекомендация ЕЭК ООН № 32 по инструментам саморегулирования в области элек- тронной торговли (кодексы пове- дения). ЕЭК ООН через Центр по упрощению процедур торговли и электронным деловым операци- ям (СЕФАКТ ООН). TRADE/ CEFACT/2001/14. 2001 г. (первая версия).

Директива 2014/24/ЄС Європей- ського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 року щодо здійснення державних закупівель та про визнання недійсною Директиви 2004/ 18/ЄC, Офіційний Вісник L 94 від 28 березня 2014 року.

Директива 2014/25/ЄС Європей- ського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 року щодо здійснен- ня закупівель підприємствами, що працюють у сфері водо-, енергопос- тачання, транспорту та телекому- нікацій та про визнання недійсною Директиви 2004/17/ЄC, Офіцій- ний Вісник ЄС L 94 від 28 березня 2014 року.

Про здійснення державних закупі- вель. Закон України від 10 квітня 2014 року № 1197-VII (Із зміна- ми, внесеними згідно із Законами № 1078-VIII від 12.04.2016, ВВР, 2016, № 21, ст. 407, № 1356-VIII від 12.05.2016).

Положення про функціонування електронної системи закупівель ProZorro та проведення авторизації електронних майданчиків. Поста- нова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року. 11. Щодо здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою вартісних меж, встановлених абзаца- ми другим і третім частини першої статті 2 Закону. Інформаційний лист від 30.09.2016 № 302–06/31462–06 Мінекономрозвитку України.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-01

Як цитувати

Романенко , Є., & Щокін , Р. (2016). РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ. Публічне урядування, (4 (5), 25-34. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/690

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>