КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗУМІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • Сергій Лисенко

Ключові слова:

інформаційне право, інформаційна безпека, система інформаційної безпеки, інформаційні відносини, правове забезпечення, конституційні засади

Анотація

Проведено конституційний аналіз правового забезпечення ін- формаційної безпеки в Україні, досліджено систему конституційного та кор- поративного законодавства про інформаційну безпеку, визначено структуру адміністративно-правових відносин щодо забезпечення інформаційної без- пеки, певні особливості інформаційних відносин, проаналізовано визначен- ня інформаційної безпеки та її конституційної відповідності.

Посилання

Конституція України: Закон Укра- їни від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради Укра- їни. — 1996. — № 30. — с. 141.

Декларація про державний сувере- нітет України від 16.07.1990 р. № 55-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1990. — № 31. — С. 429.

Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 р. № 2657-XII // Відо- мості Верховної Ради. — 1992. — № 48. — Ст. 650.

Про захист персональних даних, За- кон України // Відомості Верховної Ради. — 2010. — № 34. — Ст. 481.

Про Національну програму ін- форматизації: Закон України від 04.02.1998 р. № 74/98-ВР? // Ві- домості Верховної Ради. — 1998. — № 27–28. — С. 181.

Про основи національної безпеки України, Закон України від 19.06.2003 № 964-ІV // Відомості Верховної Ради. — 2003 — № 35. — С. 156.

Закон України “Про засади вну- трішньої і зовнішньої політики” від 01.07.2010 № 2411-VI.

Про банки та банківську діяльність: Закон України від 20.03.1991 р. // Закони України. — К., 1996. — Т. 1.

Про підприємства в Українi: Закон України від 27.03.1991 р. // Закони України. — К., 1996. — Т. 1.

Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25.06.1993 р. // Закони України. — К., 1996. — Т. 5.

Про захист інформації в автомати- зованих системах: Закон України від 5.07.1994 р. // Закони Украї- ни. — К., 1997. — Т. 7.

Закон України “Про доступ до публічної інформації” від 13.01.2011 р. № 2939-VІ // Голос України. — 2011. — 9 лют.

Виноградова Г. В. Інформаційне право України: навч. посіб. — К.: МАУП, 2006. — 144 с.

Дахова І. Поняття виконавчої вла- ди та її місце в державному меха- нізмі України (конституційний аспект) // Право України. — 2002. — № 12. — C. 23–27.

Кормич Б. А. Організаційно-правові основи політики інформаційної безпеки України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук: спец. 12.00.07 “Адміністратив- не право і процес; фінансове право; інформаційне право” / Б. А. Кор- мич. — Х., 2004.–42 с.

Про затвердження Концепції тех- нічного захисту інформації в Укра- їні: Постанова КМ України [Елек- тронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua

Цимбалюк В. С. Інформаційне пра- во: концептуальні положення до кодифікації інформаційного зако- нодавства / В. С. Цимбалюк. — К.: Освіта України, 2011. — 426 с.

Бегишев И. Р. Информационное оружие как средство совершения преступлений / И. Р. Бегишев // Информационное право. — 2010. — № 4. — С. 23–25.

Арістова І. В. Державна інформа- ційна політика та її реалізація в ді- яльності органів внутрішніх справ України: організаційно-правові засади: дис. ... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.07 / І. В. Арістова. — Х., 2002. — 476 с.

Задорожня Л. М. Питання вдоско- налення законодавства України у сфері інформації та інформатиза- ції / Л. М. Задорожня, М. І. Коваль, В. М. Брижко // Дод. до наук. журн. “Правова інформатика”. — К.: Акад. правових наук, 2005. — 31 с.

Ліпкан В. А. Національна безпека України: навч. посіб. / В. А. Ліп- кан. — 2-ге вид. — К.: КНТ, 2009. — 576 с.

Бачило И. Л. Информационное пра- во. Роль и место в системе права Российской Федерации / И. Л. Ба- чило // Государство и право. — 2001. — № 2. — С. 5–14.

Колпаков В. Н. Адміністративне пра- во України: підручник / В. Н. Кол- паков, О. В. Кузьменко. — К.: Юрін- ком Інтер, 2003. — 544 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-01

Як цитувати

Лисенко, С. (2016). КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗУМІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ. Публічне урядування, (4 (5), 154-161. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/703

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають