КОНКУРС В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: ЗАГРОЗИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ

Автор(и)

  • Оксана Пархоменко-Куцевіл

Ключові слова:

державна служба, державний службовець, конкурс, відбір кадрів, селекція кадрів, методи відбору

Анотація

Проаналізовано підходи до поняття конкурс в системі держав- ної служби. Здійснено аналіз чинної нормативно-правової бази щодо відбо- ру кадрів на державну службу. Запропоновано застосування інноваційних методів відбору кадрів на державну службу.

Посилання

Єфремова О. П. Законодавче регу- лювання конкурсу в Україні та за- рубіжних країнах: порівняльний аналіз / О. П. Єфремова // Держа- ва і право. Юрид. і політ. науки. — 2009. — № 44. — С. 302–309.

Закон про державну службу [Елек- тронний ресурс]. — Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54571

Зелінський С. Е. Теоретико-методологічні засади комплексного оці- нювання державних службовців: монографія / С. Е. Зелінський. — К.: НАДУ, 2016. — 296 с.

Кадрові технології як засіб професіоналізації державної служби: навч. посіб. / С. М. Серьогін, Н. А. Ли- повська, О. В. Антонова [та ін.]; за заг. ред. проф. С. М. Серьогін. — Д.: ДРІДУ НАДУ, 2008. — 245 с.

Крушельницька О. В. Управління персоналом: навч. посіб. / О. В. Кру- шельницька, Д. П. Мельничук. — К.: Кондор, 2003. — 294 с.

Мовчан А. Правове регулювання конкурсного порядку добору ка- дрів / А. Мовчан // Вісн. Запорізьк. юрид. ін-ту Дніпропетровськ. держ. ун-ту внутрішніх справ. — 2006. — № 4. — С. 46–52.

Мельник І. Запровадження інно- ваційних механізмів формування кадрового потенціалу державної служби в контексті реалізації дер- жавної кадрової політики / І. Мель- ник [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dums/2009–01/Melnik.pdf

Пархоменко-Куцевіл О. І. Систе- ма оцінювання кадрів публічної служби в контексті забезпечен- ня кадрової безпеки в Україні / О. І. Пархоменко-Куцевіл // Тео- рія та практика державного управ- ління: зб. наук. пр. — Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”. — 2016. — № 2 (53). — Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2016–2/doc/4/401.pdf

Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби: постанова Кабінету Міністрів Укра- їни від 25 березня 2016 р. № 246 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/246–2016-%D0%BF

Публічна служба. Зарубіжний до- свід та пропозиції для України / А. В. Кірмач, В. К. Тимощук, М. В. Фігель та ін.; за заг. ред. В. П. Тимощука, А. М. Школика. — К.: Конус-Ю, 2007. — 735 с.

Про стратегію державної кадрової політики на 2012–2020 роки: Указ Президента України від 1 лют. 2012 р. № 45/2012 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/45/2012

Про схвалення Стратегії реформу- вання державної служби та служ- би в органах місцевого самовряду- вання в Україні на період до 2017 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації: розпоряджен- ня Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 227-р. [Елек- тронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/227–2015-%D1%80.

Стратегія сталого розвитку “Укра- їна — 2020”: Указ Президента Укра- їни від 12 січня 2015 р. № 5/2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/18688.html

Яцюк О. М. Аналіз сучасних методів відбору персоналу [Електронний ре- сурс]. — Режим доступу: http://www.rusnauka.com/12_ENXXI_2011/Economics/5_85065.doc.htm

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-01

Як цитувати

Пархоменко-Куцевіл, О. (2016). КОНКУРС В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: ЗАГРОЗИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ. Публічне урядування, (4 (5), 196-204. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/707

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають