НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА ЯК ПРІОРИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ

Автор(и)

  • Алла Гаврилюк

Ключові слова:

державна молодіжна політика, національно-патріотичне виховання, студентська молодь, вищий навчальний заклад, Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді в Україні на 2016- 2020 рр., національна свідомість, національна самосвідомість, патріотизм, механізми державного регулювання

Анотація

Висвітлено актуальність теми національно-патріотичного ви- ховання як пріоритету державної молодіжної політики на сучасному етапі. Проаналізовано нормативно-правову базу за тематикою дослідження. Сха- рактеризовано сутність понять: “патріотизм”, його складників та структур- них компонентів; “національна свідомість”, “національна самосвідомість”; “громадянська відповідальність”. Доведено, що систематичність і комплек- сність заходів національно-патріотичного спрямування у вищій школі впли- ває на формування української національної свідомості, національної іден- тичності, громадянської активності студентства. Запропоновано втілювати державну молодіжну політику серед студентської молоді через застосування механізмів державного регулювання національно-патріотичного виховання. Серед них: правовий, організаційний, інформаційно-комунікаційний, мар- кетинговий, політичний, соціальний. Наголошено на важливості їх комп- лексного застосування у навчально-виховному процесі вищої школи як ключових компонентів виховання студента як громадянина-патріота та під- готовки компетентного фахівця-патріота.

Посилання

Бех І. Д. Виховання особистос- ті: у 2-х кн. — Кн. 1: Особистісно- орієнтований підхід: теоретико- технологічні засади / І. Д. Бех. — К.: Либідь, 2003. — 280 с.

Гуманітарне та патріотичне вихо- вання студентської молоді в умовах глобалізації та євроінтеграції : ма- тер. Всеукраїн. наук. конф., 19 лис- топ. 2015 р. — Національний уні- верситет харчових технологій. — К., 2015. — 207 с.

Діденко О. Реалізація державної по- літики національно-патріотичного- виховання молоді на регіональному рівні/ О. Діденко // “Ефективність державного управління”: зб. наук. пр. — 2014. — Вип. 38. — С. 374–379.

Діденко О. Г. Формування і реалі- зація державної політики національно- патріотичного виховання молоді в умовах соціокультурних трансформацій в Україні. — Дисертація канд. наук з держ. упр.: 25.00.02, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2014. — 200 с.

З Україною в серці (тренінг з патріо- тичного виховання дітей та молоді): посіб. / І. Д. Бех, В. І. Кириченко, Ж. В. Петрочко. — К. : Інститут об- дарованої дитини НАПН України, 2015. — 186 с.

Карлова В. В. Національна само- свідомість як духовна основа дер- жавотворчих процесів в Україні: управлінський аспект : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Карлова Валентина Во- лодимирівна; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К., 2013. — 36 с.

Коляда Н. М. Національно-патріотичне виховання студентської молоді в умовах вищого навчального закла- ду / Н. М. Коляда // Українські пе- дагоги про національно-патріотичне виховання : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару / ДНПБ Укра- їни ім. В. О. Сухомлинського [та ін.]; [ред. кол.: Л. Д. Березівська (голова редкол.), С. М. Зозуля, Т. В. Філімо- нова; літ. ред. Л. В. Редько–Шпак; рецензенти О. В. Сухомлинська, Н. М. Коляда]. — К.: ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 2016. — С. 15–16.

Коркішко О. Г. Виховання патріо- тизму молодших школярів у поза- урочній виховній роботі Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / О. Г. Коркішко ; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2004. — 20 с.

Національно-патріотичне вихован- ня — державний пріоритет націо- нальної безпеки. Щорічна Доповідь Президенту України, Верховній Раді України про становище мо- лоді в Україні (за підсумками 2014 року) / Держ. ін-т сімейної та моло- діжної політики; [редкол.: І. О. Жда- нов, гол. ред. колег., І. І. Бєляєва, С. В. Митрофанський та ін.]. — К., 2015. — 200 с.

Окрилені Україною (тренінг з національно- патріотичного виховання молоді): посіб. / Ж. В. Петрочко, В. І. Кириченко. — Х. : Видавець Па- нов А. М., 2016. — 134 с.

Про затвердження Концепції національно- патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо ре- алізації Концепції національно- патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх на- вчальних закладах : наказ Міністер- ства освіти і науки України від 16 черв. 2015 р. № 641 [Електронний ресурс].– Режим доступу : http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/40 68

Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік : розпо- рядження Кабінету Міністрів Укра- їни від 25.12.2015 р. № 1400 [Елек- тронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248748857

Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного вихо- вання дітей та молоді : Указ Прези- дента України від 12 червн. 2015 р. № 334 [Електронний ресурс].

Про молодь: проект Закону України від 10 груд. 2015 р. № 3621. — [Елек- тронний ресурс]. — Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH2SL00A.html

Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки: Указ Прези- дента України від 13 жовт. 2015 р. № 580/2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/580/2015#n16

Соціологічне дослідження “Молодь України-2015” [Електронний ре- сурс]. — Режим доступу : http://dsmsu.gov.ua/media/2015/12/09/5/Molod_Ukraine_block.pdf

Ціннісні орієнтації сучасної україн- ської молоді. Щорічна доповідь Пре- зиденту України, Верховній Раді України про становище молоді в Україні (за підсумками 2015 року) / Держ. ін-т сімейної та молодіжної політики; [редкол.: І. О. Жданов, гол. ред. колег., О. Й. Ярема, І. І. Бє- ляєва та ін.]. — К., 2016. — 200 с.

Чисельність населення України станом на 1 жовтня 2016 р. [Елек- тронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/ds/kn/kn_u/kn0916_u.html

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-01

Як цитувати

Гаврилюк, А. (2016). НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА ЯК ПРІОРИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ. Публічне урядування, (4 (5), 205-217. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/708