КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРНИХ СТРАТЕГІЙ

Автор(и)

  • Ірина Чаплай

Ключові слова:

класифікація, товарна стратегія, стратегія концентрації, стратегія диверсифікації

Анотація

У статті досліджено теоретичні та методичні положення класи- фікації товарних стратегій. Узагальнено окремі варіанти стратегій, їх осно- вні переваги та недоліки. Доведено, що наявність однієї або багатьох товар- них стратегій визначає виробничо-управлінську структуру підприємства. Зазначено, що стратегія концентрації на одному напрямку діяльності тісно пов’язана з реалізацією загальної конкурентної стратегії — лідирування на основі зниження витрат. Показано, що стратегія диверсифікації передбачає проникнення в нові сфери діяльності раніше не характерні для підприєм- ства, покликані змінити, доповнити або замінити продукцію, що вже випус- кається не менш важливим стратегічним партнером. Обґрунтовано вектори стратегії злиття або купівлі та визначено її основні орієнтири.

Посилання

Верлока В. С. Стратегічний мар- кетинг: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / В. С. Верлока, М. К. Коноваленко, О. В. Сиво- ловська; Укр. держ. акад. залізн. трансп. — Х., 2007. — 289 с.

Куденко Н. В. Маркетингові стратегії фірми: [монографія] / Н. В. Куденко. — К.: КНЕУ, 2002. — 245 с.

Куденко Н. В. Стратегічний марке- тинг / Н. В. Куденко. — К.: КНЕУ, 2008. — 245 с.

Кревенс Д. В. Стратегический мар- кетинг / Д. В. Кревенс; пер. с англ. — 6-е изд. — М.: Изд. дом “Вильямс”, 2008. — 752 с.

Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориенти- рованный на рынок / Ж.-Ж. Ламбен; пер. с англ. под ред. В. Б. Колчано- ва. — СПб.: Питер, 2007. — 800 с. — (Серия “Классика МВА”).

Косенков С. І. Маркетингові дослі- дження: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / С. І. Косенков. — К.: Вид. дім “Скарби”, 2004. — 464 с.

Маркетингові дослідження прогно- зування продажу / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / А. І. Федорчук (уклад.). — Л.: Вид- во Львівської комерційної академії, 2005. — 30 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-01

Як цитувати

Чаплай, І. (2016). КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРНИХ СТРАТЕГІЙ. Публічне урядування, (4 (5), 14-24. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/689

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>