МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ГЛОБАЛЬНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ

Автор(и)

  • Тетяна Бєльська

Ключові слова:

влада, громадянське суспільство, глобальне громадянське суспільство, стратегія, державна політика

Анотація

Зазначено, що інститути глобального громадянського сус- пільства використовують різні стратегії впливу на державну політику на- ціональних держав. Визначено види реакції влади на вплив глобального громадянського суспільства, зокрема: протистояння цим впливам з боку національних урядів, створюючи бар’єри; застосування політики “від- критих дверей” для міжнародних організацій та донорів; формування та реалізація органами влади державної політики сприяння розвитку грома- дянського суспільства. Обґрунтовано, що в Україні слід посилювати такий напрям державної політики, як сприяння розвитку громадянського сус- пільства.

Посилання

Валевський О. Л. Держава і рефор- ми в Україні: аналіз державної по- літики в умовах трансформації суспільства: монографія / О. Л. Ва- левський. — К.: Вид-во НАДУ, 2007. — 217 с.

Кальниш Ю. Г. Системні фактори впливу на формування та реаліза- цію державної євроінтеграційної політики України в умовах глоба- лізації / Ю. Г. Кальниш, В. А. Реб- кало, М. С. Калина // Наук. праці [Чорноморський державний ун-т ім. Петра Могили комплексу “Києво-Могилянська академія”]. — 2012. — Т. 186, Вип. 174. — С. 6–13. — (Серія: “Державне управління”). — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2012_186_174_3

Красносільська А. О. Розробка регіональних цільових програм спри- яння розвитку громадянського суспільства / Укр. незалеж. центр політ. дослідж.: А. О. Красносіль- ська, М. В. Лациба. — К.: Агентство “Україна”, 2012. — 88 с.

Крюков О. І. Політико-управлінська еліта України як чинник державотворення: [монографія] / О. І. Крю- ков; за наук. ред. Е. А. Афоніна. — К.: Вид-во НАДУ, 2006. — 252 с.

Орлов О. В. Інноваційні процеси в державному управлінні: [моногра- фія] / О. В. Орлов — Х.: Вид-во Хар- ківськ. РІ НАДУ “Магістр”, 2012. — 246 с.

Пал Л. А. Аналіз державної політи- ки / Л. А. Пал; [пер. з англ. І. Дзю- би]. — К.: Основи, 1999. — 422 с.

Прокопенко Л. Л. Генеза та розви- ток державної освітньої політики в Україні (ІХ — початок ХХ ст.): мо- нографія / Л. Л. Прокопенко. — Д.: ДРІДУ НАДУ, 2008. — 488 с.

Про сприяння розвитку громадян- ського суспільства: Указ Президента України: від 26.02.2016 р. № 68/2016 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/682016–19805.

Розенфельд Реймонд А. Лекції з дер- жавної політики / А. Реймонд Розенфельд. — К.: К. І. С., 2002. — 60 с.

Руденко О. Стабілізаційна парадиг- ма суспільного розвитку / О. Ру- денко // Управління суспільним розвитком: глобальні виклики та альтернативи [зб. наук. пр. Інсти- туту глобальних стратегій управ- ління / за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького]. — Острог: ІГСУ, Вид-во НаУ “Острозька ака- демія”, 2014. — 242 с. –Вип. 8. — (Се- рія: “Громадянське суспільство”).

Солових В. П. Оптимальні політико- адміністративні відносини як чин- ник розбудови публічного уря- дування в Україні [Електронний ресурс] / В. П. Солових // Держав- не будівництво: [Електрон. наук. фах. вид.]. — Х.: Вид-во ХарРІНА- ДУ “Магістр”, 2011. — № 2. — Ре- жим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/DeBu_2011_2_5.pdf

Тертичка В. Аналіз державної полі- тики і політологія / В. Тертичка // Політ. менеджмент. — 2004. — № 6 (9). — C. 3–22.

Ткачук А. Про глобальний са- міт громадянського суспільства у Стокгольмі 10–12 травня 2015 року “Формування громадянського простору” [Електронний ресурс] / А. Ткачук. — Режим доступу: http://csi.org.ua/?p=4841

Янґ Е. Як написати дієвий аналітич- ний документ у галузі державної по- літики: практ. посіб. для радників з державної політики у Центральній і Східній Європі / Е. Янґ, Л. Ку- інн; [пер. з англ. С. Соколик; наук. ред. пер. О. Кілієвич]. — К.: К. І. С., 2003. — 120 с.

Veronique de Geoffroy. Strategies used by international NGOs to influence public policy [E-recource] / Veronique de Geoffroy and Alain Robyns // Groupe URD. — Regime to access: http://www.urd.org/Strategies-used-by-international

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-01

Як цитувати

Бєльська, Т. (2016). МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ГЛОБАЛЬНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ. Публічне урядування, (4 (5), 175-185. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/705

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>