СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ГЕНЕЗИС, ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СИСТЕМА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2617-9660-2019-3-1-11-52

Ключові слова:

інтелектуальна власність, об’єкт права інтелектуальної власності, судова експертиза, судова експертиза з питань інтелектуальної власності, класифікація судових експертиз з питань інтелектуальної, система судових експертиз у сфері інтелектуальної власності, Науково-дослідний центр з питань інтелектуальної власності.

Анотація

Публікація присвячена актуальним проблемам і перспективам розвитку судової експертизи об’єктів права інтелектуальної власності в Україні в умовах судової реформи. Визначаються основні етапи утвердження, починаючи з 2002 року, та розвитку судової експертизи у сфері інтелектуальної власності в контексті генезису механізмів захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності. Відзначається унікальність і важливість діяльності Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції в 2004-2019 роках у контексті розвитку досліджуваного виду судової експертизи. Обґрунтовується, що судова експертиза з питань інтелектуальної власності – це цілеспрямована діяльність щодо отримання доказової інформації стосовно захисту права на об’єкти інтелектуальної власності, зміст якої полягає в дослідженні судовими експертами на основі спеціальних знань в галузі авторського права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності, економіки інтелектуальної власності, об’єктів, явищ і процесів, з метою надання об’єктивних і належно обґрунтованих висновків, що є або будуть предметом судового розгляду. Наголошується, що судово-експертна діяльність науково-дослідних установ судової експертизи (НДУСЕ) у сфері інтелектуальної власності на сьогодні не обмежується судовою експертизою. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 р. № 804, захист об’єктів права інтелектуальної власності здійснюється також шляхом проведення атестованими судовими експертами експертних досліджень, результати яких оформлюються як: а) висновки експертних досліджень; б) консультативні повідомлення (висновки). Останні, враховуючи практику діяльності НДУСЕ в 2005-2018 роках, захищають право на об’єкти інтелектуальної власності при проведенні тендерних процедур і при наданні адміністративних послуг. Відзначається, що судові експертизи об’єктів права інтелектуальної власності нині є досить багатоманітними, і для усвідомлення потенціалу цього виду судової експертизи, необхідно виявити їх основні види. Універсальним методологічним інструментом для цього є класифікація (від. лат. classis «розряд» і … фіксація) судових експертиз з питань інтелектуальної власності, що є цілеспрямованою науково-практичною діяльністю щодо їх розподілу, на підставі попередньо виявлених критеріїв, на визначені види (класи) і групи судових експертиз об’єктів права інтелектуальної власності з метою подальшої систематизації. Відповідно до обраних критеріїв (від грец. κριτήριον – «засіб судження»), а саме: 1) за об’єктами права інтелектуальної власності та експертними спеціальностями; 2) за кількістю експертних спеціальностей за якими проводиться судова експертиза: 3) за видами процесуальних проваджень, у межах яких проводяться судові експертизи з питань інтелектуальної власності: 4) за суб’єктами призначення та замовлення судових експертиз з питань інтелектуальної власності: 5) за підставами і порядком призначення судових експертиз з питань інтелектуальної власності: 6) за складністю проведення судових експертиз з питань інтелектуальної власності: 7) за суб’єктами проведення судових експертиз з питань інтелектуальної власності: 8) за кількістю судових експертів, залучених до проведення судової експертизи з питань інтелектуальної власності etc, здійснюється класифікація та загальна характеристика основних видів судової експертизи з питань інтелектуальної власності. Обгрунтовуються пропозиції щодо пріоритетів і перспектив розвитку конкретних видів судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності. Формулюється висновок, що система (з грец. σνστημα – поєднання, утворення) судових експертиз з питань інтелектуальної власності є упорядкованою спільнотою різних видів судових експертиз і їх груп, поєднаних між собою доктринальними, предметними, функціональними, структурними і іншими зв’язків, що спрямовані на захист конституційного права на об’єкти права інтелектуальної власності.

Посилання

Крайнєв П.П. Судова експертиза у сфері інтелектуальної власності ; за ред. П.П. Крайнєва / П.П. Крайнєв, Н.М. Ковальова, М.В. Мельников. – Вінниця : ПП «Поліграф. Центр «Фенікс»; ДІВП ВАТ «Інфракон» – «Інфракон-І», 2008. – 376 с.

Основи судової експертизи : навч. посібн. / автор.-уклад.: Л.М. Головченко, А.І. Лозовий, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін. – Х. : Право, 2016. – 928 с.

Бетелл Т. Собственность и процветание : уроки истории / Томм Бетелл ; пер. с англ. Б. Пинскера. – М. ; Челябинск : Социум, 2018. – 480 с.

Охорона інтелектуальної власності в Україні / С.О. Довгий, В.О. Жаров, В.О. Зайчук та ін. – К. : Форум, 2002. – 319 с.

Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року (укр/рос) // Зібрання чинних міжнародних договорів України. – 1990. – № 1. – Ст. 320.

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів : Конвенція, Міжнародний документ від 24 липня 1971 року // Зібрання чинних міжнародних договорів України. – 2006. – № 5 /Книга 2 /. – Ст. 1247.

Prawo własności intelektualnej / Red. naukowa J. Sieńczyło-Chlabicz. Seria Аkademicka. – Warszawa: WoltersKluwer, 2015. – 607 s.

Загальна декларація прав людини : прийнята та проголошена резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року № 217 а (ІІІ) // Офіційний вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 3103.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 року : ратифікований Указом Президії Верховної Ради УРСР від 19 грудня 1973 року № 2148-VІІІ // Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М. : НОРМА-ИНФРА-М, 1998. – С. 44-52.

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Цивільний кодекс України : від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.

Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 13. – Ст. 64.

Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 36.

Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : від 15 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 32.

Про охорону прав на промислові зразки від 15 грудня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 7. – Ст. 34. 16. Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності : Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 28 лютого 2017 р. № 01-06/ 521 // Електронний ресурс. Режим доступу: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/v_521600-17 – назва з екрана.

Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні: Указ Президента України від 27 квітня 2001 року № 285 // // Офіційний вісник України. – 2001. – № 18. – Ст. 783.

Крайнєв П.П. Судова експертиза з питань інтелектуальної власності / П.П. Крайнєв // Судова експертиза. – 2004. – № 1. – С. 9-17.

Гаврилішин А.П. Захист права інтелектуальної власності господарськими судами України / А.П. Гаврилішин, А.А. Новак // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 4. – С. 101-103.

Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності : Постанова Пленуму Вищого господарського суду України : від 17 жовтня 2012 р. № 12 // Вісник господарського судочинства. – 2012. – № 6. – Ст. 57. 21. Про утворення Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 р. № 984 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 1. – Ст. 37.

Федоренко В.Л. Становлення та розвиток Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (2004-2017 рр.) / В.Л. Федоренко // Проблеми теорії та практики судової експертизи з питань інтелектуальної власності : Матер. науково-практ. конф. (21 грудня, 2017 р., м. Київ) ; за заг. ред. проф. В.Л. Федоренка ; Науково-дослідний центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України. – К. : Видавництво Ліра-К, 2017. – С. 8-14.

Деякі питання надання платних послуг науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України : Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.2011 р. № 804 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 57. – Ст. 2296.

Словник іншомовних слів / Уклад.: С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута. – К. : Наук. думка, 2000. – С. 271 680 с.

Український тлумачний словник (тезаурус) 25 000 слів / уклад. і гол. ред. В.Т. Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2016. – 1696 с.

Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень : Наказ Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 46. – Ст. 172.

Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів : Наказ Міністерства юстиції України від 03 березня 2015 р. № 301/5 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 17. – Ст. 468.

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами членами, з іншої сторони від 16 вересня 2014 р. // Офіційний вісник України. – 2014. – № 75 /Т. 1/. – Ст. 2125.

Посібник для суддів з інтелектуальної власності / Бендисюк І.М. та ін. – К.: К.І.С., 2018. –424 с.

Про судову експертизу : Закон України від 25 лютого 1994 року // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 28. – Ст. 232.

Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02 червня 2016 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 31. – Ст. 545.

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України від 03 жовтня 2017 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2017. – № 48. – Ст. 436.

Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10. – Ст. 88.

Fedorenko W. Udział ekspertów sądowych w ochronie praw własności intelektualnej na Ukrainie i za granicą / W. Fedorenko // Nowe wyzwania i rozwiązania w europejskim systemie ochrony praw człowieka. Red. naukowa J. Jaskiernia, K. Sprzyszak. – Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. – S. 510-520.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-07-15

Як цитувати

Федоренко, В. Л., & Тимощик, Л. П. (2019). СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ГЕНЕЗИС, ПОНЯТТЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СИСТЕМА. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління, (1(3), 11-52. https://doi.org/10.32689/2617-9660-2019-3-1-11-52

Номер

Розділ

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>