Приклад оформлення

Судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності

УДК 343.98

 

Нестор Наталія Володимирівна,
доктор юридичних наук, заслужений юрист України, заступник директора з наукової роботи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, вул. Смоленська, 6, м. Київ, 03057; [email protected]; https://orcid.org/0000-0003-2940-5338

Жеребко Олександр Іванович,
кандидат юридичних наук, завідувач відділу нормативно-методичної діяльності та стандартизації лабораторії організації наукової, методичної діяльності, нормативного забезпечення та міжнародного співробітництва Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України; вул. Смоленська, 6, м. Київ, 03057; [email protected]; https://orcid.org/0000-0002-9740-4145

 

Експертиза літературних і художніх творів

 

Анотація. У статті йдеться про особливості … (анотація має бути великою (мінімум 1800 знаків).
Ключові слова: інтелектуальна власність, твір, літературний твір, художній твір, службовий твір.

 

Nestor Natalia Volodymyrivna,
Doctor of Law, Honored Lawyer of Ukraine, Deputy Director for Research of the Kyiv Research Institute of Forensic Science of the Ministry of Justice of Ukraine, Smolenska str., 6, Kyiv, 03057; [email protected]; https://orcid.org/0000-0003-2940-5338

Zherebko Oleksandr Ivanovych,
Candidate of Law, Head of the Department of Regulatory and Methodological Activities and Standardization of the Laboratory of Organization of Scientific, Methodological Activities, Regulatory Support and International Cooperation of the Kyiv Research Institute of Forensic Science of the Ministry of Justice of Ukraine; Smolenska str., 6, Kyiv, 03057; [email protected]; https://orcid.org/0000-0002-9740-4145

 

Examination of literary and artistic works

 

Abstract. The article considers … (анотація має бути великою (мінімум 1800 знаків).
Key words: intellectual property, work, literary work, work of art, official work.

 

Постановка проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Метою статті є …

Виклад матеріалу. …

Висновки. …

ВАЖЛИВО: Посилання на джерела в тексті подаються в квадратних дужках [1, c. 12–13]. Посилання на декілька джерел одночасно подається через крапку з комою [1, c. 12–13; 3, с. 34; 5], сторінки вказуються при необхідності.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

  1. Кісіль Н.В. Сутність та зміст судово-експертної діяльності у сфері інтелектуальної власності. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2015. Вип. 15. С. 346–354.
  2. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text. (дата звернення: 13.04.2022).

 

REFERENCES:

(оформити згідно з вимогами APA Style Reference Citations)

  1. Kisil, N.V. (2015). The essence and content of forensic activities in the field of intellectual property [Sutnist ta zmist sudovo-ekspertnoi diialnosti u sferi intelektualnoi vlasnosti]. Theory and practice of forensic science and criminology– Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky, 15, 346–354 [in Ukrainian].
  2. Zakon Ukrainy “Pro avtorske pravo i sumizhni prava” : vid 23 hrudnia 1993 roku, No 3792-XII [Law of Ukraine On Copyright and Related Rights of December 23, 1993, No 3792-XII]. zakon.rada.gov.ua. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text [in Ukrainian].