ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗКРИТТЯ ЗМІСТУ ОКРЕМИХ ПОНЯТЬ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32689/2617-9660-2019-3-1-74-93

Ключові слова:

об’єкт права інтелектуальної власності, економічні дослідження, методологічна правова та економічна бази; винагорода (дохід), упущена вигода, збитки.

Анотація

Обґрунтовано особливості та специфіка об’єктів права інтелектуальної власності при проведенні економічних досліджень інтелектуальної власності. Специфічні властивості даних об›єктів обумовлюють особливості процедури розв›язання спорів щодо цих об›єктів і пов›язаних з ними прав, які виникли в процесі створення та комерціалізації інтелектуальної власності. Зазначено, що особливістю інтелектуальної власності є те, що вона має віртуальний характер. Саме це ускладнює усвідомлення її сутності. Проте, якщо виникає спір стосовно об›єкта права інтелектуальної власності, то останній завжди матеріалізований, що дозволяє їй набути економічний зміст. Визначено, що будь-який об›єкт права інтелектуальної власності, якщо є предметом судового спору, а в судовій експертизі є об’єктом дослідження, який за своєю природою є нематеріальним об’єктом, набуває правової охорони при дотриманні всіх установлених законодавством умов і фіксації в певній об’єктивній (матеріальній) формі. За юридичною ознакою майнові права у правовідносинах інтелектуальної власності за змістом можуть бути як абсолютним (виключним) правом творця або інших осіб на об›єкт права інтелектуальної власності, так і мати зобов›язальний характер у правовідносинах, пов›язаних із передачею цих прав від автора до іншої особи. Відмічено, що залишаються невирішеними проблеми узгодженості між методологічною правовою та методологічною економічною базами, які потребують більш змістовного розкриття юридичних та економічних понять з урахуванням чинних законодавчих та нормативних актів, в яких вони використовуються. Зі змісту питань експертизи з економічних досліджень інтелектуальної власності зі спеціальності 13.9 обґрунтовано потребу в знаннях окремих економічних та юридичних понять щодо розміру винагороди (доходу), розміру реальних збитків, розміру упущеної вигоди, розміру матеріальної шкоди тощо. Узагальнено та визначено окремі економічні та юридичні поняття стосовно: доходу власника об’єкта права інтелектуальної власності; пасивнго доходу (прибутку) неприбуткової бюджетної організації; доходу від прав за використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав; упущеної вигоди внаслідок неправомірного використання об’єктів права інтелектуальної власності; збитків внаслідок неправомірного використання об’єктів права інтелектуальної власності.

Посилання

Цивільний кодекс України: Закон України № 435-IV від 16.01.2003 р. – Редакція від 31.03.2019 р.– URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/435-15.

Що таке інтелектуальна власність?.– URL: http://www.patent.net. ua/intellectus /patentbureau_news/ about_intellectual_property/1033/ ua.html

Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Наказ Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 р.– Редакція від 22.02.2019.– URL:https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/z0705-98

Про затвердження Порядку атестації та державної реєстрації методик проведення судових експертиз. Постанова Кабінету Міністрів України № 595 від 02.07.2008 р.– Редакція від 15.11.2013. – URL: http://zakon3. rada.gov. ua/laws/show/595-2008- %D0%BF. 5. Експертиза об›єктів інтелектуальної власності.– URL: https:// pidruchniki. com/74956 /pravo/ ekspertiza_obyektiv_intelektualnoyi_ vlasnosti

Податковий кодекс України. Закон України № 2755-VI від 02.12.2010 р. – Редакція від 05.06.2019.– URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Наказ Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013.– Редакція від 03.08.2018.– URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0336-13

Бюджетний кодекс України. Закон України № 2456-VI від 08.08.2010 р.– Редакція від 11.01.2019.- URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав. Закон України № 2415-VIII від 15.05.2018 р.– URL: https:// zakon. rada.gov.ua/laws/show/2415-19.

Шершеневича Г.Ф. Общая теория права: Учебное пособие. В 2 т. Т.2 Вып. 2,3, 4./ Г.Ф. Шершеневич, М.: Юридический колледж МГУ, 1995.

Донцов С.Е. Имущественная ответственность за вред, причиненный личности/ С.Е. Донцов, М.Я. Маринина. – М., 1986.

Шульпін І. Збитки в сфері інтелектуальної власності: категорія права й економіки./ І. Шульпін //Теорія і практика інтелектуальної власності. № 5.– 2013, С. 80 – 85. – URL: ftp://ndiiv_guest:fxU8uPzgv@ ftp.s43.freehost.co...

Теоретичні та методичні засади визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об’єкти інтелектуальної власності: науково-практичне видання/ за науковою редакцією О.Б. Бутнік-Сіверського : кол. авторів: к.е.н, доцент Г.О. Андрощук, д.е.н., проф., академік АТН Украіни Бутнік-Сіверський О.Б., к.ю.н. Г. В. Прохоров-Лукін, н.с. Шульпін І.Л. – К.: НДІ ІВ НАПрНУ, Інтерсервіс, 2018.– 94с.

Теорія держави і права: академічний курс: підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М.Оніщенко. – Юрінком Інтер, 2006. – с. 487

Васькіна В.В. Возмещение реального ущерба и упущенной выгоды/ В. Васькин //Хозяйство и право.1994 № 3.

Евтеев В.С. Возмещение убытков как вид ответственности в коммерческой деятельности / В.С. Евтеев.– М.: ИКД «Зерцало – М», 2005. – 184с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-07-15

Як цитувати

Бутнік-Сіверський, О. Б. (2019). ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РОЗКРИТТЯ ЗМІСТУ ОКРЕМИХ ПОНЯТЬ В ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління, (1(3), 74-93. https://doi.org/10.32689/2617-9660-2019-3-1-74-93

Номер

Розділ

СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають