АРХЕТИПІКА УКРАЇНСЬКОГО ЕТНІЧНОГО ТУРИЗМУ В СИМВОЛІЧНИХ КОНТЕКСТАХ ЛОКАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

Ключові слова:

архетип, етнотуризм, український етнічний туризм, ідентичність, колективна ідентичність, локальна ідентичність, органи місцевого управління

Анотація

Досліджено управлінські аспекти впливу архетипових складо- вих української етніки на процес формування колективної локальної іден- тичності населення, яке проживає на певній території. Акцентовано увагу на тому, що архетип місця впливає на особливості розвитку різновидів туризму в Україні. Виокремлено український етнічний туризм як один із популярних вітчизняних ресурсів промоції країни, що має “прив’язку” до автентичних самобутніх традицій народу. Вказано, що специфіка українського етнічного туризму полягає в його полікультурності і виявляється через такі різновиди, як сільський екологічний, релігійний, паломницький, фестивальний, етно- графічний, культурно-пізнавальний, екстремальний, подієвий та інші види туризму, які чітко відображаються в символічних контекстах локальної іден- тичності.

Акцентовано увагу на своєчасності введення у правове поле сфери туризму дефініції “етнотуризм”. На прикладі діяльності Комунального підприємства “Агентство розвитку Дніпра” в м. Дніпро наголошено на важливость участі місцевої громади у формуванні засад колективної локальної ідентичності. У дослідженні представлено розроблену автором схему наскрізних зв’язків, що визначають взаємозалежність особливостей формування колективної локальної ідентичності від ментальної архетипіки населення в межах адмі- ністративно-територіальної одиниці. Визначено напрями діяльності органів місцевого управління у процесі публічно-приватного партнерства з представ- никами бізнесу та громадськості, серед яких: створення умов для визнання спадковості традицій населення території; організація та проведення заходів суспільно-виховного, морально-духовного, культурно-пізнавального змісту, що об’єднують етнічну спільноту; розробка та реалізація програм соціально- економічного та культурно-історичного розвитку території тощо.

Зроблено висновки про те, що українська ментальна архетипіка форму- ється під впливом суспільно-політичного та культурно-історичного розвит- ку Української держави. Її нинішній етап відбувається під дією українського етнічного ренесансу, що визначає сучасні вектори розвитку вітчизняного ту- ризму через український етнічний туризм, який вибудовується на цінностях українського етногеокультурного феномену.

Посилання

Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року: розпор. Кабінету Міні- стрів України від 16 березня 2016 р. № 168–р [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80

Сучасний етнічний ренесанс [Елек- тронний ресурс]. — Режим доступу: http://aa0880kb.blogspot.com/2012/11/blog-post_21.html

Сміт Е. Д. Національна ідентич- ність / Е. Сміт ; пер з англ. Петра Таращука. — К. : Основи, 1994. — 224 с.

Дутчак О. І. Термінологічні пробле- ми етнотуризму / О. І. Дутчак // Розвиток українського етноту- ризму: проблеми та перспективи : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.- практ. конф. (Львів, 25–26 квітня, 2012 р.). — Львів : ЛІЕТ, 2012. — С. 110 –113.

Муравська С. В. Етнічний туризм: до проблеми визначення терміна / С. В. Муравська // Розвиток укра- їнського етнотуризму: проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 2–3 берез- ня, 2011 р.). — Львів : ЛІЕТ, 2011. — С. 70–74.

Петранівський В. Л. Етнокультурний та етнофестивальний туризм: теорія і практика / В. Л. Петранівський, А. С. Лисик // Розвиток україн- ського етнотуризму: проблеми та перспективи : матеріали наук.- практ. конф. — Львів : ЛІЕТ, 2011. — С. 28–41.

Любіцева О. О. Туристичні ресурси України / О. О. Любіцева, Є. В. Пан- кова, В. І. Стафійчук : навч. посіб. — К. : Альтерпрес, 2007. — 369 с.

Сучасні різновиди туризму: навч. по- сіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. — К. : Знання, 2011. — 334 с.

Кримський С. Б. Земля — це не тіль- ки ґрунт, а й соціальне явище [Елек- тронний ресурс] // День. — 2004. — 21 січня. — Режим доступу: https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/zemlya-ce-ne-tilki-grunt-ale-ysocialne-yavishche

Крымский С. Б. Софийная основа сакральной топографии древнего Киева / С. Б. Крымский // Collegium. — 2001. — № 11. — С. 4–29.

Афонін Е. А. Архетип і соцієтальне / Е. А. Афонін, А. Ю. Мартинов // Публічне управління: теорія і прак- тика: зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з держ. упр. — Х. : ДокНаук- ДержУпр. — Спец. вип. — 2008. — лип. — С. 193–200.

Суший О. В. Психосоціальна куль- тура державного управління : монографія / О. В. Суший; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К.: Світогляд, 2012. — 344 с. 13. Бауман З. Индивидуализированное общество [Электронный ресурс] / пер. под ред. В. Л. Иноземцева. — М. : Логос, 2005. — 390 с. // Центр гуманитарных технологий. — Ре- жим доступа : http://gtmarket.ru/laboratory/basis /4993/5006

Котенко Я. Локальна ідентичність як умова розвитку об’єднаних тери- торіальних громад (навч. модуль) / Я. Котенко. — К. : ІКЦ “Легальний статус”, 2016. — 44 с.

Коржов Г. Територіальні ідентичнос- ті: концептуальні інтерпретації в сучасній зарубіжній думці / Г. Кор- жов // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. — 2010. — № 1. — С. 107– 124.

Степико М. Т. Українська ідентич- ність: феномен і засади формуван- ня. — К.: НІСД, 2011. — 334 с.

Берест П. Український національ- ний архетип [Електронний ре- сурс]. — Режим доступу : http://texty.org.ua/pg/blog/pberest/read/54522/Ukrajinskyj_nacionalnyj_arkhetyp. 18. Ковальчук Н. Д. Концепція софій- ності в контексті православної куль- тури доби Київської Русі / Н. Д. Ко- вальчук // Гілея: наук. вісн.: зб. наук. пр. — Філософські науки. — 2014. — Вип. 87. — С. 208–211.

Безпаленко А. М. Морфологічна фі- гура прегнантності в українській національно-мовній картині світу // Філологія. — К. : КНУ ім. Т. Шев- ченка. — 2010. — 30. — С. 262–269.

Агентство розвитку Дніпра. Офіц. сайт [Електронний ресурс]. — Ре- жим доступу : http://dda.dp.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-05-30

Як цитувати

Гаврилюк, А. (2018). АРХЕТИПІКА УКРАЇНСЬКОГО ЕТНІЧНОГО ТУРИЗМУ В СИМВОЛІЧНИХ КОНТЕКСТАХ ЛОКАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ. Публічне урядування, (4 (14), 77-89. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/422