СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Алла Гаврилюк

Ключові слова:

публічно-приватне партнерство, внутрішній туризм, Національна туристична організація, проект Стратегії розвитку туризму і курортів в Україні на 2016–2020 рр., туристичний брендинг, ЮНВТО, індустрія туризму

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан розвитку міжнародного туризму. Схарактеризовано основні світові тенденції впливу індустрії ту- ризму на економіку країн, що особливо гостро переживають кризові ситу- ації сучасного конфліктного світу. Виокремлено інструментарій публічно- приватного партнерства як активний засіб адаптації України до світових туристичних трендів. Представлено основні напрями розвитку вітчизняної індустрії туризму, покладені в основу проекту Стратегії розвитку туризму і курортів в Україні на 2016–2020 рр. Задекларовано основні переваги вітчиз- няного туризму як соціально значущого та патріотично-виховного ресурсу розвитку країни. Представлено туристичний брендинг вітчизняних дести- націй як пріоритетний напрям публічно-приватного партнерства та регіо- нальної державної політики. Серед характерних трендів державного регу- лювання вітчизняного туризму виокремлено початковий етап створення та діяльності Національної туристичної організації.

Посилання

В Україні з’явиться Національ- на туристична організація [Елек- тронний ресурс]. — Режим до- ступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249137822&cat_id=244276429. — Назва з екрана.

Евченко А. Если государство сдела- ет правильные шаги в части разви- тия туристической отрасли, коли- чество туристов в стране утроится [Электронный ресурс] / А. Евчен- ко // Академия гостеприимства. — 2016. — № 3. — Режим доступа: http://hotel-rest.com.ua/article/esligosudarstvo-sdelaet-pravilnye-shagiv-chasti-razvitiya-turisticheskoyotrasli. — Назва з екрана.

Кіптенко В. К. Менеджмент ту- ризму: підручник [Електронний ресурс] / В. К. Кіптенко. — К.: Знання, 2010. — 502 с. — Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/91363–332-turistichnorganzats-yak-obkt-upravlnnya.html. — Назва з екрана.

Лебедєва О. А. Концепція розвитку сектора туристичних послуг Укра- їни в умовах державно-приватного партнерства / О. А. Лебедєва // Економічний простір. — 2010. — № 44/1. — С. 91–96.

Лісіцина І. І. Державно-приватне партнерство в галузі туризму як інноваційний спосіб вирішення проблем транскордонного співро- бітництва [Електронний ресурс] / І. І. Лісіцина. — Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/index.php/uk/tourism-and-recreation-413/theoretical-and-methodologicalfoundations-of-tourism-and-recreation-413/19906–413–0621. — Назва з екрана.

Лісіцина І. І. Державно-приватне партнерство в галузі туризму: за- рубіжний досвід / І. І. Лісіцина // Бізнесінформ. — 2013. — № 11. — С. 196–203.

Меморандум про створення Національної туристичної організації [Електронний ресурс]. — Режим до- ступу: http://uaeta.org/files/file/NTOU-1466626267.pdf. — Назва з екрана.

Закон України “Про державно- приватне партнерство”: чинне за- конодавство зі змінами та допов. станом на 10 верес. 2016 р. [Елек- тронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2404–17. — Назва з екрана.

Закон України “Про туризм”: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 10 верес. 2016 р. [Елек- тронний ресурс]. — Режим доступу: zakon2.rada.gov.ua/laws/show/324/95. — Назва з екрана.

Скляр Г. П. Державно-приватне партнерство в сфері гастрономіч- ного туризму як інструмент модер- нізаційного розвитку економіки регіонів / Г. П. Скляр, Ю. В. Карпен- ко // Екон. вісн. Донбасу. — 2015. — № 1. — С. 98–104.

Соловйов Д. Впровадження елемен- тів державно-приватного партнер- ства у функціонування туристичної сфери України / Д. Соловйов // Вісн. Бердянського ун-ту менедж- менту і бізнесу. — 2013. — № 4. — С. 33–36.

Шилепницький П. І. Особливості ви- користання державно-приватного партнерства в регіональному роз- витку [Електронний ресурс] / П. І. Шилепницький // Ефективна економіка. — 2014. — № 4. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2894. — Назва з екрана.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-28

Як цитувати

Гаврилюк, А. (2016). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ УКРАЇНИ. Публічне урядування, (3 (4), 40-49. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/712