ТУРИСТИЧНА АНДРУШІВЩИНА ЯК ДЕСТИНАЦІЯ: МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПОЗИЦІОНУВАННЯ

Автор(и)

Ключові слова:

Андрушівський район, туристичні ресурси, атрактивність, туристична дестинація, етнотуристичний потенціал, маркетингові інструменти, меценатство, родина Терещенків

Анотація

У статті схарактеризовано наявні туристичні ресурси Ан- друшівського району Житомирської області. Визначено їх атрактивніть та етнотуристичний потенціал. Зазначено, що етнографічна самобутність ре- гіону визначається етнічним складом населення, культурно-мистецькими традиціями і впливає на результати формування туристичної привабли- вості території. Доведено, що наявні атрактивні ресурси слугують базисом для формування туристичної дестинації “Андрушівщина — край втілення підприємницьких та доброчинних справ родиною Терещенків” як такої, що зароджується. Визначено відповідний набір маркетингових переваг турис- тичної дестинації: інфраструктурність, регіональна ідентичність, інформа- тивність, доступність, комерційність, комплексність, ресурсність, комфорт- ність, наявність органів місцевого управління. Встановлено відповідність базових критеріїв розпізнавання туристичних ресурсів Андрушівщини інструментам державного регулювання. Запропоновано маркетинговий ін- струментарій державного регулювання розвитку туризму в районі.

Посилання

Ткаченко Т. І. Сталий розвиток ту- ризму: теорія, методологія, реалії бізнесу : монографія. — К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. — 537 с.

Любіцева О. О. Типізація дестина- цій / О. О. Любіцева, О. В. Третья- ков // Географія і туризм : зб. наук. пр. — 2012. — Вип. 17 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.geolgt.com.ua/images/stories/zbirnik/vipusk17/v171.pdf

Леонтьєва Ю. Ю. Оцінка ресурсів категорії “Атракція” регіональних дестинацій України / Ю. Ю. Леон- тьєва // Економіка і регіон: наук. вісн. — 2009. — № 3 (22). — С. 20–26.

Лужанська Т. Ю. Стратегії розвитку регіональних туристичних дестина- цій / Т. Ю. Лужанська // Наук. вісн. Мукачів. держ. ун-ту. Серія: Еко- номіка. — 2014. — Вип. 2. — С. 175– 180. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdue_2014_2_33

Кутьков В. П. Сутність і структура маркетингового механізму держав- ного управління розвитком регіо- ну / В. П. Кутьков // Державне бу- дівництво. — 2012. — № 2 [Елек- тронний ресурс]. — Режим досту- пу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2014-1/doc/2/12.pdf

Левицький А. О. Портфельна страте- гія управління розвитком туристич- ної дестинації / А. Левицький // Держава і регіони: наук.-вироб. журн. — 2016. — № 1 (53). — С. 85– 93. — (Серія: Держ. управління).

Гаврилюк А. Андрушівщина — ще один слід меценатства / А. Гаври- люк // День. — 2017. — 5 лип. [Елек- тронний ресурс].— Режим доступу: http://m.day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/andrushivka-shche-odynslid-mecenatstva

Програма економічного і соціально- го розвитку Андрушівського району на 2017 рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://andrrada.zt.gov.ua/index.php/dokumenti/rishennia/14-sesiya-vii-sklikannya/1266-proprogramu-ekonomichnogo-i-sotsialnogo-rozvitku-andrushivskogo-rajonuna-2017-rik

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-11-23

Як цитувати

Гаврилюк , А. (2017). ТУРИСТИЧНА АНДРУШІВЩИНА ЯК ДЕСТИНАЦІЯ: МАРКЕТИНГОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПОЗИЦІОНУВАННЯ. Публічне урядування, (5 (10), 63-74. вилучено із http://journals.maup.com.ua/index.php/public-management/article/view/566