№ 1 (1) (2001): Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Економічні науки

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Розділ 1 МАКРОЕКОННОМЧНІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Найденов В. С., Махмудов А. Г.
НУЖНА НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ

Герасимчук М. С.
МАКРОЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПЕРШІ ОЗНАКИ ВИХОДУ З КРИЗИ

Биковець В. М.
ГРОМАДСЬКІ ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМЦІВ У СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Мунтіян В. I.
МІЦНІ ПОЗИЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО ТОВАРОВИРОБНИКІВ- ОСНОВА СИЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ 

Скудар Г. М.
ПРОБЛЕМИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІЕНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Воротіна Л. I.
УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМ СЕКТОРОМ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

Май Н., Васильчук П. А.
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Черепніна О.
НЕОБХІДНІСТЬ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Бабич Р. Б.
РЕГIОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ РАЦІОНАЛЬНИМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯМ

Прямкова Я. О.
АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УКРАИНЕ

Бакушевич І., Мартинюк В.
ЧИННИКИ ВПЛИВУ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ Й ДЕРЖАВИ

Степанов Д. В.
IНВЕСТИЦІЇ ЯК МЕХАНІЗМ ВИХОДУ З КРИЗИ В УКРАЇНІ

Чукаєва І. К.
ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОІ ДІЯЛЬНОСТІ В ПАЛИВНО- ЕНЕРГЕТИЧНОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

 Шемігон О. I.
РОЛЬ РАЙОННИХ I ОБЛАСНИХ УПРАВЛІНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ НА ЧАС РЕФОРМУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Черниш О. В.
АНТИКРИЗОВІ ЗАХОДИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Кузьменко В. П.
МАКРОЕКОНОМІЧНА АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА ТА ШЛЯХИ Ї ВТРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Недин И. В., Рыжов В. В., Частоколенко И. П., Чередниченко А. Частоколенко И. П.
АНТИКРИЗИСНЫЕ РЕШЕНИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ: CОДЕРЖАНИЕ И ВЗАИМОСВЯЗЬ

Розділ 2 АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГЧНОГО РОЗВИТКУ ПДПРИЄМСТВА

Чернявський А. Д.
СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Чувардинський О. Г.
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ- ОСНОВА ПЕРЕДКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ У КАПІТАЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВІ

Коблош М. О.
ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН ЯК СТРАТЕГІЯ ВИХОДУ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ КРИЗИ (НА ПРИКЛАДІ СУДНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ)

Самокиш А. В.
СТРАТЕГИЯ НЕПРЯМЫХ ДЕЙСТВИЙ КАК СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ МЕНЕДЖМЕНТА

Орлов О. А., Жолобова Е. С.
АНТИКРИЗИСНОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ФАКТОР СТАБИЛИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Шевелюк Я. В.
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЗОВНІШНЬОЕКООМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК СКЛАДОВА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Ігнатьєва I. А.
СТРАТЕГІЧНЕ УТРАВЛІННЯ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПIДХОДУ В МЕНЕДЖМЕНТІ

Ситник Л. С.
КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Васильчук П. А.
ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К РЫНОЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

Ситнік І. В.
IНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ В ДОНЕЦЬКОМУ РЕГІОНІ

Смирнов В. А.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК МЕТОД ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА

Неделько І. Г.
РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ

Кравченко А. В.
ДОСВІД ФОРМУВАННЯ РИНКОВИХ ВІДНОСИН У CІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Шалушкин Н. Н.
ДЕЛОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГА В АНТИКРИЗИСНОЙ ПРОГРАММЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Шувалов А. В.
ПРОБЛЕМЫ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ

Козачук О.
IННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Бенько Г. П., Корниенко С. А., Корниенко Т. Н., Шуляк О. А.
ПРОБЛЕМЫ НАЧИСЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АМОРТИЗАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Провозин В. Б.
ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ

Розділ 3 ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ MЕТОДОЛОГТI AНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ПЕРЕХІДНОЇ ЕКОНОМІКИ

Мартиненко М. М., Янковий Р. В.
ПОДОЛАННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ, ЗА ДОПОМОГОЮ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Афонин А. С.
ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ

Федоренко С. В.
БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ КАК МЕТОД АНТИКРИЗИСНОГО УТРАВЛЕНИЯ

Райковская Н. В.
АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ОСНОВА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

Сванідзе Л. Г.
ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ПІДПРИЄМНИЦТВІ

КОЛПАКОВ В. М.
ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Романов В. Л.
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ: МЕТОДОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Прохода С. В.
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ВИЖИВАННЯ В УМОВАХ КРИЗИ

Зінов'єв Г. О.
СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ СОЦІОПРИРОДНИЧОЇ КРИЗИ

Стичішин П. П.
МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ОБОРОННО- ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Онищенко В. П., Демура В. О.
МАРКЕТИНГ У СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПIДПРИЄМСТВОМ

Tiтова Н. А., Гоголь Г . П.
МАРКЕТИНГ І ЛОГІСТИКА- ШАНС У КОНКУРЕНТНІЙ БОРОТЬБІ

Онищенко В., Кравченко І. .
MІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ЗАСІБ НАРОЩУВАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Казем Абдель Наджид Аль-Дандаль
МАРКЕТИНГОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АГРАРНО- ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ

Милашенко В. М.
НOВІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ  ДО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ КРИЗИ

Бакушевич І. В., Гарматюк О. О.
УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯIНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ

Данилюк О.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Бовтрук Ю. А.
КОНСОЛІДАЦІЯ ЯК ШЛЯХ ДО ВИЖИВАННЯ БАНКІВ ЄС В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЄВРО

Святенко-Богдан О. Є.
IНВЕСТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ У ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Ворончук М. М .
МАТРИЧНО-СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ КАК СРЕДСТВО ДИАГНОСТИКИ СЛОЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Федулова Л. И., Сиренко И. В.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ПОТОКАМИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Миронов А. Г.
МЕТОДЫ И МОДЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Третьякова Н. В.
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КАК МЕТОД АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Шульпіна Н. В
РОЛЬ МАРКЕТИНГУ У ФОРМУВАННІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПIДПРИЄМСТВА

Байрака В. М., Кобиляцький Л. С.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ

Махмудов А. Г., Тыщук Т. А.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАСЧЕТАМ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ

Розділ 4 УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ НА ПДПРИЄМСТВАХ: ОРГАНІЗАЦІЙН0- ЕКОНОМIЧНІ ЗАСАДИ

Бай С. I.
ФАКТОРИ, ОЗНАКИ І СИМПТОМИ КРИЗОВОЇ CИТУАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Маслакова Т. Л.
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНСАЛТИНГОВЫЕ КОМПАНИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ АНТИКРИЗИСНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Чабан Р. В.
OПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Петленко Ю. В.
РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ: ОСНОВИ І НАСЛІДКИ

Петренко Б. И., Курочкин А. С.
OПЫТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА (НА ПРИМЕРЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

Чернявская Л. Н.
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПРИЧИН И ИСТОЧНИКОВ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ

Клименченко Є. А.
ВПЛИВ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТЕПЛОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Ольшевський В. Й.
ВРАХУВАННЯ ОБОРОННИХ АСПЕКТIВ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ

Хоанг Фыонг Лан
ИНВЕСТИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВО: АНТИКРИЗИСНЫЕ АСПЕКТЫ

Швець Н. Г.
ОСОБЛИВОСТІ РИЗИКІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ КРИЗИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Максименко Т. М.
КВАЛИМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТРУДА КАК ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ТРУДА РАБОТНИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

 Калина А. В.
МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ МІЖССИСТЕМНОЇ ЕКОНОМІКИ

Евчинец М. Ю.
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Лелека В. В.
"ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ" В ПРАКТИКЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФРАНЦУЗСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД

Розділ 5 СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ КРИЗИС-МЕНЕДЖЕРІВ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Гринев В. Ф.
ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Коростельов В. А.
ЛІЗИНГ МЕНЕДЖЕРІВ ЯК НОВИЙ КОНСАЛТИНГОВИЙ ПРОДУКТ (ДИСКУСІЙНИЙ АСПЕКТ)

Кобринская Т.
КРИЗИС-МЕНЕДЖЕР ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ломоносов А. В., Єганов О. Ю., Савченко О. Е. Б
ЛОЧНО-МОДУЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВИХ ЗАХОДІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ OСВІТИ

Савченко О. Е.
УПРАВЛІННЯ ЗАТРАТАМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Кобыляцкий Л. С., Новак И. М.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА НОВЫХ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Бовтрук А. П., Люлька Л. А.
ОСВІТА - ШЛЯХ У МАЙБУТНЄ

Федоренко В. Г., Ломакина Э. М., Юрковская Е. М.
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В МОДЕЛИРОВАНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Акимов Д. И., Штудер Т. В., Адыгезалова С. Я., Тагиева М. С.
ЭФФЕКТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК АНТИКРИЗИСНЫЙ ФАКТОР И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ГАРМОНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ НЕРАВЕНСТВ

Штудер Т. В.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ И ЭКОНОМИЧЕСКИМИ НЕРАВЕНСТВАМИ В УКРАИНЕ

Адыгезалова С. Я.
СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ НА ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ АЗЕРБАЙДЖАНА И УКРАИНЫ КАК УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Опубліковано: 2022-06-02